Структура

  • Същност

   Медицинският блок, който състои от две отделения, Приемно – карантинно и Отделение за хипотрофични и малформативни деца , е оборудван с шест канален ЕКГ апарат, монитор за следене на жизнените показатели и кислородната сатурация на кръвта, няколко броя аспиратори и перфузори, инхалатори и кварцови лампи.
  • Разкрит е физиотерапевтичен сектор, разполагащ с апарати за светлолечение, както и с апарати за лечение на родови парези и ДЦП. Оборудвана е зала за релационна психомоторика, в която ежедневно се провеждат сеанси.
  • Разполагаме с висококвалифициран персонал.
  • Всички лекари имат специалност – Детски болести и допълнителна квалификация.
  • Помещения

   • Спални помещения
   • Помещения за хранене
   • Помещения за игри и бодърстване на децата
   • Помещения за контакт на децата с родители, осиновяващи и близки хора
  • Мултидицпиплинарен екип

   В жилищния блок е утвърден мултидисциплинарен екип, който се грижи за отглеждане на децата във всяка група.
   Всеки мултидисциплинарен екип се състои от :

   • Постоянен екип за обгрижване на децата, състоящ се от медицинска сестра и детегледачка.
    • медицинските сестри в отделението наблюдават и отразяват здравословното състояние на децата в температурния лист на всяко дете и в рапортния дневник. Те провеждат направените от лекаря назначения, а при възникване на здравословен проблем уведомяват лекаря. Медицинските сестри извършват приготвянето на хуманизирано мляко и храненето на децата, съгласно утвърдените медицински стандарти
    • детегледачките осъществяват хигиената на помещенията в отделенията чрез извършване на текуща дезинфекция. Като членове на мултидисциплинарен екип участват в попълването на индивидуалния дневник и екипното обсъждане на всяко дете
  • Основни функции на лекаря

   Основната функция на лекаря е да организира, ръководи, координира, и отговаря на дейността на структурната единица, съгласно медицинските стандарти по педиатрия. Извършва медицински прегледи, имунизациите и диспансеризацията на децата настанени в ДМСГД – Благоевград, като резултатите от прегледите и параклиничните изследвания се отразяват в ЛКК. Лекарят извършва ежедневна визитация в структурната единица и ежеседмично с Директора на Дома.
  • Наблюдение

   На децата в ДМСГД – Благоевград, е осигурени 24 часово наблюдение и обгрижване от лекар и медицинска сестра. Членовете на екипите водят индивидуални дневници за всяко дете, в които отразяват всички особености и настъпващи промени в развитието на детето, на базата на непрекъснато наблюдение на всяко дете в групата от всички членове на екипа.
  • Основни дейности

   Основните дейности, които изпълнява Администрацията на ДМСГД Благоевград са организиране, ръководство и финансово управление на дейността на Дома, съобразно действащите нормативни актове.

   • Извършване на системен анализ на финансовите резултати от дейността на Дома
   • Предотвратяване на разхищения и злоупотреби
   • Администриране на дейностите на разпределяне, координация и заплащане труда на персонала
   • Административни дейности, относно изготвяне, сключване и изменение на трудови договори с персонала