Дневен център

Необходимостта от внасяне на алтернативни на институционалния тип грижи съгласно правилата за добра медицинска практика и стандарти за лечение, и осигуряване защита на правата на детето доведе до откриването на Дневен център за деца с увреждания в рамките на ДМСГД – Благоевград на 19.10.2004г.

  • Изоставяне на дете

   Дневният център напълно се вписва в една мисия за превенция на изоставянето на детето, когато семейния модел на отглеждане не може да гарантира всички потребности на детето, позволяващи му да израсте като здрава и пълноценна личност. Със своята социално – обучителна дейност, Дневният център се явява като алтернатива на настаняването на детето в Дома.

  • Обучение

   Дневният център предлага помощ и специализирани грижи, както и обучение на родителите.
   Той се явява задължителен етап между пълното настаняване и връщането в семейството.
   Приемането в Дневния център може да се осъществи от родителите или служителите от ОЗД.

  • Съединителен елемент

   Дневният център стабилизира връзката дете – родител в процеса на реинтеграция в семейството.

 • В Дневния център на ДМСГД – Благоевград се приемат за лечение и рехабилитация деца от 0 – 6 години със следните заболявания :

  • ДЦП
  • Родова травма на раменният сплит
  • Вродени криви стъпала
  • Плоско стъпало
  • Вродена луксация на тазобедрените стави
  • Сколиоза
  • Езиково – говорни нарушения
  • Ползване на улуги в Дневния център

   При постъпване на молба за ползване на социална услуга в дневния център, първата среща с потенциалния потребител се провежда със социалния работник и Директора на Дома, който го запознава с Правилника за дейността в Дневния център, организацията и методологията на предоставяната услуга в центъра.

   Провежда се клиничен преглед на детето, оценка на здравословното му състояние и се изготвя индивидуална програма за работа, съответстваща на физиологичните, психични и социални потребности на детето.

  • Етапи

   Родителите се запознават с екипа, който ще работи с детето, предоставяйки му цялата медицинска документация.
   В хода на комплексната медицинска и психо – педагогическа рехабилитация, периодично се провеждат екипни обсъждания, на които родителите също присъстват.

   Изготвя се и програма за работа в домашни условия и се обучават родители за провеждане на рехабилитация подпомагаща терапията.

   На децата с увреждания се осигуряват средства за комуникация, които им помагат да изразяват мнението си.

Дневният център се намира в сградата на Дома и е обособен в самостоятелни помещения.

 • Помещения

  • зала за релационна психомоторика
  • зала за физиотерапия
  • сервизни помещения
  • стая за родителя
   • Помещенията са оборудвани за нуждите на потребителите на услугата.

 • Cпециалисти

  • лекар
  • социален работник
  • рехабилитатор
  • педагог
  • логопед
  • медицинска сестра
  • детегледачка
   • Дневният център се ръководи от лекар, който е педиатър и физиотерапевт.

 • Физиотерапевтична апаратура

  • лазер
  • електростимулатор
  • ултразвук
  • магнит