Дейности

Ръководството на ДМСГД – Благоевград, официално декларира своята политика по качество, която да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от целия персонал.

Удовлетворение на потребностите от медико-социални грижи за деца в риск, медицински и социален, от област Благоевград и съседните области, чрез предоставяне на високо специализирани услуги.

  • Изграждане на ДМСГД Благоевград като основен доставчик на медицински и
   социални услуги за деца с повишен медико-социален риск.
  • Съгласуване качеството на предлаганите медицински и социални услуги с най-добрите национални практики.
  • Насочване усилията на специалистите, работещи в ДМСГД Благоевград съвместно с всички заинтересовани страни, към превенция на изоставането на деца, реинтеграция и социализация на децата в риск.
  • Подобряване инфраструктурата и работната среда с цел подобряване качеството на живот на отглежданите деца и създаване условия за тяхното пълноценно съществуване при зачитане на етнически, религиозни и социални достойнства.
  • Повишаване квалификацията, компетентността и професионалните умения на служителите, с оглед максималната им полезност и отзивчивост към нуждите на отглежданите деца.
  • Създаване на система за информационно обезпечаване на управленския процес.
  • За постигане на тези цели и задачи Организацията е разработила и внедрила Система за управление на качеството, на база международния стандарт
   IS 9001:2008 .
  • диагностика
  • лечение и рехабилитация
 • ДМСГД – Благоевград предоставя следните социални услуги за деца :

  • Прием и отглеждане на деца по Закона за закрила на детето
  • Седмични, дневни и почасови услуги в Дневния център
  • Психо-социална и педагогическа помощ за деца и семейства
  • Обучение на родители и кандидат – осиновители
 • Норма

  Социални услуги предоставяни в „Дневен център” съобразно действащото законодателство в
  Република България и Правилата за добра медицинска практика и нормативната база за работа с деца.

 • Грижа за деца

  ДМСГД – Благоевград поема грижата за деца родени с тежки вродени малформации, изискващи постоянни медицински грижи и наблюдение, отчитащи жизнените им показатели, като не се прекъсва емоционалната връзка с родителите.

  Родителите могат да посещават детето си по установен график и да получават информация при промяна в здравословното им състояние.

 • Други услуги

  В ДМСГД се провеждат редовни имунизации, лечение на интеркурентни заболявания, диагностично уточняване във водещи републикански клиники, с транспорт на дома и придружители.